Google
 
 
  

Activity Opstellen concept Gender visie beleidsdocument 2021 – 2035
Country Suriname
Last update: 03/03/2019
Countries: Suriname 
Summary Het ministerie van Binnenlandse Zaken met haar werkarm het Bureau Gender Aangelegenheden (BGA) draagt de zorg voor het formuleren, coördineren, monitoren, en evalueren van het nationaal genderbeleid. Een genderbeleid dat gestoeld is op de internationale en nationale verplichtingen inzake gender en draagvlak heeft van stakeholders.

In dit kader is het BGA in 2018 gestart met de voorbereidingen voor het formuleren van het genderbeleid. Dit heeft geresulteerd in de ontwikkeling van een concept Gender visie beleidsdocument 2021 – 2035 en het concept Gender Actieplan 2019 – 2020. De 5 prioriteitsgebieden van het toenmalig genderwerkplan 2013 (Onderwijs en Opleiding, Arbeid, inkomen en armoedebestrijding, Geweld, Gezondheid, Zeggenschap en besluitvorming) zijn gehandhaafd gebleven met toevoeging van 2 nieuwe prioriteitsgebieden namelijk Milieu, en Wet - en Regelgeving.

Het gender visie beleidsdocument (concept) omvat een langetermijns genderbeleid met een visie voor gendergelijkheid over een periode van ongeveer 15 jaren (2021-2035), omdat maatschappelijke veranderingsprocessen die gepaard gaan met gendergelijkheid, tijd nodig hebben. Het Gender Actieplan 2019 – 2020 (concept) identificeert concrete activiteiten, gericht op uitvoering van hetgeen is neergelegd in het OP2017 – 2021. Tegelijk vormt het Gender Actieplan 2019 – 2020 een brug naar het langetermijns genderbeleidsdocument, dat geformuleerd is voor de periode 2021 – 2035.
Ter bespreking van eerder genoemde documenten wordt er op woensdag 27 februari 2019 van 09.00 – 12.00u een workshop gehouden met geselecteerde stakeholders in de multifunctionele zaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken aan de Wilhelminastraat 3.


List Keywords
1.1 Socio- economic Sector (OECD) 311 Agriculture
420 Women in development (WID)