Google
 
 
  

Resource Analyse van de Voedsel & Voedingszekerheid agenda in Suriname
Type Policy Paper
Last update: 05/06/2019
Type: Policy Paper
Language Dutch
Year of publication: 2019
Citation: Nederlandse samenvatting van FAO/EU FIRST Country Diagnostic report 2019 mbt FNS in Suriname Conclusies en aanbevelingen voor beleid, investeringen, capaciteit en mechanismen voor uitvoering van de nationale agenda voor Voedsel & Voedingszekerheid in Suriname met aanbevelingen voor stakeholders, inclusief de overheid en ontwikkelingspartners.
Download: 3,081kb
Summary This is the Dutch summary of the Country Diagnistic report on Suriname 2019

De FNS situatie in Suriname wordt gekenmerkt door ondervoeding en overvoeding: ongeveer 9% van de kinderen onder 5 zijn ondervoed, 25% van de vrouwen lijdt aan bloedarmoede en 8% van de kinderen heeft een tekort aan vitamine. Daarnaast is echter een groot segment van de bevolking (26%) geclassificeerd als zwaarlijvig als gevolg van overvoeding.
Groepen die kwetsbaar zijn voor onder-of ondervoeding zijn vrouwen en kinderen, alsmede lagere sociaal-economische segmenten van de bevolking. De bevolking in het binnenland is geÔsoleerd en afhankelijk van eigen middelen. Overvoeding komt voor in de meeste sociaal-economische groepen.

De CD studie betreft een analyse van huidige beleid, investeringen, capaciteit en mechanismes voor het realiseren van de FNS doelstellingen gericht op het identificeren van prioriteiten voor toewijzing van middelen van stakeholders inclusief donoren als de EU.

De FNS agenda kent 4 pilaren:
- 'Beschikbaarheid ' van betaalbare en gezonde voeding (productie en import/export),
- ĎToegang ' door middel van inkomsten of sociale programmaís en de markt,
- 'Gebruik ' door middel van voedsel keuzes en voedselveiligheid
- ĎDuurzaamheidí gericht of FNS ook op de lange termijn

'Beschikbaarheid' wordt grotendeels bepaalt door de productie van landbouwproducten. Grootschalige ondernemingen richten zich vooral op export, terwijl vele kleine en vaak deeltijdse producenten op de binnenlandse markt inspelen. De sector heeft inefficiŽnties op de diverse elementen van de productieketen, wat resulteert in substantiŽle hogere prijzen dan op de internationale markten. Oorzaken van de lage productiviteit zijn ondermeer de kwaliteit van het genetisch materiaal, suboptimaal management met bovenmatig gebruik van pesticiden, beperkte steun van onderzoek en voorlichting, ongecoŲrdineerde kleinschalige productie, na-oogstverliezen en inefficiŽnties in marketing en verwerking.
Een groot deel van te consumeren voedsel, evenals de meeste inputs voor de veesector, worden ingevoerd.

' Toegang ' is gerelateerd aan koopkracht die door aanhoudende inflatie wordt verminderd en bedreigd. De huidige werkloosheid is beperkt (8-19%), maar een punt van zorg. Er is een onderscheid tussen de bevolking in stedelijke/landelijke gebieden aan de kust en de geÔsoleerde gemeenschappen in het binnenland.

'Gebruik ' gaat over keuzes voor de consumptie van gezonde voeding, levensstijl en bewustzijn t.a.v. voeding. Bovendien is voedselveiligheid een belangrijke kwestie, aangezien pesticiden/herbiciden een onderdeel zijn in de huidige landbouwproductie.

' Duurzaamheid ' kijkt naar toekomstige risico's voor FNS afkomstig van bijvoorbeeld klimaatverandering met stijging van zeewaterniveau, economische of sociale ontwikkelingen.

Een terugkerende beperking in de studie was het gebrek aan actuele en volledige data en informatie over de FNS situatie, beleid en de programmaís.

De Surinaamse economie hangt grotendeels af van de opbrengsten uit de extractieve sector (goud, hout en mogelijk olie). De dalende prijzen voor grondstoffen de laatste jaren betekende een belangrijke reductie van overheidsinkomsten. De overheid verhoogde echter de uitgaven en financierde dit met leningen, waarmee ook ontwikkelingsprogrammaís worden uitgevoerd.

FNS is een breed concept, bestrijkt vele sectoren en betrekt centrale stakeholders, namelijk de overheid, de particuliere sector met inbegrip van producenten, academische wereld, onderzoek en het maatschappelijk middenveld. Het FNS-concept was nieuw in Suriname in 2018 en vereist tijd om te worden geÔnternaliseerd.

Interactie en dialoog over beleidskwesties of programmaís in Suriname geschiedt meestal ad-hoc of op projectbasis. Als gevolg daarvan is institutionele interactie van stakeholders van beperkte duur, dus niet duurzaam.

Tot 2018 was er vrijwel geen toegang tot informatie over uitvoering van de FNS agenda, bijv. informatie over lopende projecten of beleid. Er was geen systematische kennis uitwisseling en projecten worden gepland en uitgevoerd met een relatief kleine groep belanghebbenden, zonder bekendheid met aanverwante activiteiten. Het gevolg is dubbel werk en minieme synergie tussen groepen en projecten.

De studie beantwoordde de onderstaande vragen over beleid, strategieŽn en programmaís m.b.t. FNS in Suriname:

1. Zijn de huidige beleidsmaatregelen en strategieŽn voldoende gericht en ontworpen om onmiddellijke en onderliggende oorzaken van voedselonzekerheid en ondervoeding aan te pakken beleid? Aangezien het concept slechts deels is geÔnternaliseerd in Suriname heeft het huidige beleid met name het Nationale Ontwikkelings Plan en programmaís nog geen duidelijke FNS focus. Wel wijzen ze op het belang van voedselproductie, voedselveiligheid en de gevolgen van de klimaatverandering.

2. Zijn beleid en programmaís voor FNS voldoende toekomstgericht?
De studie wees uit dat bedreigingen als klimaatverandering en effecten van sociaal-economische veranderingen wel worden genoemd, maar niet aangepakt in de zin dat beleidsopties met kosten en baten worden verstrekt. Het gebruik van strategische planningshulpmiddelen als modellen, scenario planning wordt niet aangetroffen.

3. Zijn uitvoeringsmechanismen en -capaciteit adequaat voor implementatie van de FNS-agenda?
Er is geconstateerd dat er geen regelmatig mechanisme bestaat om belanghebbenden te betrekken bij de aanpak van de beperkingen van de FNS agenda. De agrarische sector is slechts deels georganiseerd. Beschikbaarheid van informatie was zeer beperkt. Tot voor kort was er geen overzicht van gangbare beleidsdocumenten, belanghebbenden, projecten, contactpersonen, enz. De FNS IKM steun begon in 2018 en heeft meer dan 50 Focal Points getraind in het gebruik van online platforms en daarmee de toegang tot informatie en dialoog aanzienlijk verbeterd.

4. In hoeverre zijn de bestaande middelen (nationaal en anderszins) voldoende om de FNS beleidsmaatregelen en strategieŽn uit te voeren?
Tijdens de studie werden aanvullende projecten geÔdentificeerd die relevant zijn voor FNS. De lening-portefeuille van de overheid is substantieel, en verscheidene projecten nog niet geÔdentificeerd. Dit betekent dat het mogelijk moet zijn om de uitvoering van de FNS agenda te starten door het optimaliseren van bestaande middelen voor FNS. Door een systematische Logframe/ToC exercitie kan het uitvoeringsplan met aanpak van prioriteiten worden uitgewerkt met de stakeholders.


5. Wat zijn factoren die het realiseren van FNS-doelen kunnen belemmeren?
De studie onderschreef de zorg van het Planbureau voor de politieke invloed op het bestuurlijke apparaat aangezien hierdoor capaciteit nodig voor een doeltreffende implementatie niet gebruikt wordt en samenwerking belemmerd kan worden. Ook de continuÔteit van beleid kan in het gedrang komen en duurzame uitvoering van de FNS agenda belemmeren.

6. Worden de FNS doelen bereikt met het huidige beleid en strategieŽn?
De studie concludeerde dat het essentieel is om de inspanningen m.b.t. FNS-Suriname, gestart via FIRST vanaf 2018, te continueren en institutionaliseren. Voor duurzame een systematische betrokkenheid van stakeholders moet de FNS agenda op hoog niveau worden onderschreven. Het institutionele mechanisme moet vorm gegeven worden met een professioneel faciliterend secretariaat, dat duurzaam zonder verstoring door politieke schommelingen gepositioneerd wordt.

7. Wat zijn prioriteiten voor implementatie van de FNS-agenda?
In volgorde van prioriteit en sequentie zijn onderstaande punten aangegeven. Deze worden in het volgende hoofdstuk uitgewerkt.

7.1 Ontwikkeling en internalisering van het FNS mechanisme in Suriname middels:
o een klein Professioneel Secretariaat voor facilitatie van het stakeholder proces
o een stakeholder groep voor Toezicht & Management met sterke koppeling naar beleid
o Technische werkgroepen voor prioritaire gebieden van FNS
o Informatie & Kennis Management (IKM) als ondersteuning voor de implementatie. De IKM-stakeholder Werkgroep heeft kerntaken en activiteiten voor de komende jaren reeds uitgewerkt.
o Ontwikkeling van een actueel FNS Policy raamwerk en implementatie plan m.b.v. Logframe/ ToC

7.2 Bevorderen van de bekendheid en politieke steun voor FNS

7.3 Versterking van capaciteit voor strategische planning, MEL met behulp van Logframe/ Theory of Change (ToC) alsook moderne tools as scenario's, modellen en GIS

7.4 Verzameling en beheer van data met gebruik van moderne tools voor verbetering van targetting, planning, M&E en innovatie. Dit houdt in harmonisering van dataverzameling en -beheer in GIS, zodat gegevens opnieuw gebruikt kunnen worden en internalisering van GIS en IKM in bedrijfsprocessen

7.5 Verbetering van landbouwmethoden en-praktijken om inefficiŽnties te verminderen, vooral via Integrated Pest Management (IPM), en versterking van onderzoek om een expertise voor landbouw en FNS in Suriname te versterken. Verbeter voorlichting m.b.t. het gebruik van systematische en moderne methoden voor de identificatie, validatie en communicatie van innovaties en beste praktijken met behulp van online platforms en tools als GIS

7.6 Onderwijs over een gezonde levensstijl vanwege de omvang en de gevolgen van sterke toename van overgewicht en NCDs voor de samenleving

7.7 Zodra de FNS agenda en het uitvoeringsplan is uitgewerkt, ontstaat een FNS kader waaruit het implementatie plan met gedetailleerde aanbevelingen en activiteiten geformuleerd kunne worden.
Role Organisation
Network Organisation organisation details Food & Nutrition Security-Suriname netwerk
List Keywords
1.1 Socio- economic Sector (OECD) 130 Population Policies/ Programs& Reprod. health
331 Trade
420 Women in development (WID)
150 Government and civil society
311 Agriculture
313 Fishery
120 Health  
1.2 Institutional dimension Policy Development  
1.4 Target group(s) 3. Intermediary organisations
6. General public/Opinion makers
4. Research community
2. SMEs/Private sector
5. Decision makers/Policymakers