Google
 
 
  

Resource White Paper Landbouwontwikkeling Binnenland
Type Policy Paper
Last update: 28/02/2018
Type: Policy Paper
Language Dutch
Year of publication: 2011
Citation: Preparation of Sub-Sector White Papers FAO Project TCP/SUR/3301. Dit beleidswitboek is onderdeel van de serie beleidswitboeken van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij. De reeks bestaat uit: Tuinbouw Rijst Bananen Visserij & aquacultuur Agribusiness Agrarische gezondheid en voedselveiligheid Landbouwontwikkeling Binnenland Veeteelt
Target countries: Suriname
Download: 723kb
Summary Dit witboek is een voorstel tot het uitvoeren van een 5-jarig programma dat moet leiden tot stimulering en versnelling van de agri ontwikkeling in het binnenland.
In hoofdstuk 1 is om te beginnen de huidige situatie van de sector beschreven kenmerkend in deze situatie zijn:
- De toepassing van het systeem van shifting cultivatten (zwerflandbouw)
- De landbouw wordt v.nl door de vrouwen (meestal niet getraind en ongeletterd bedreven.
- De produktie van voornamelijk stapelgewassen (rijst,cassave en andere knolgewassen) is grotendeels bestemd voor de eigen voedselvoorziening.
- Commerciele agri activiteiten zijn,met uitzondering van enkele goed toegankelijke gebieden nauwelijks ontwikkeld; waar dit wel het geval is zijn de afzetstrukturen gebrekkig
De toename van economische activiteiten in de regio (mijnbouw houtkap toerisme)als gevolg van de verbetering van de infra structuur biedt zowel perspectieven als bedreigingen. Enerzijds ontstaan er openingen voor meer marktgerichte produktie: anderzijds wordt door het wegtrekken van (jonge) mannen die in het zwerflandbouw systeem een specifieke rol hebben de druk op de toch al weinig vruchtbare gronden en op de vrouwen groter. Tot voor ca 10 jaren is door het agro-gebeuren in dit deel van ons land.
Interventies op dit stuk vinden vrnl plaats door NGO’s die met behulp van (meestal buitenlandse) donorfondsen trachten enige verbeteringen in zowel de landbouw,afzet van producten als wel de algehele sociaal economische situatie van het gebied te brengen .Met de instelling van de afdeling Afdeling Regio Binnenland in 2003/2004 tracht het Ministerie van LVV thans enige richting te geven aan de verdere ontwikkeling van de sector. Echter is door onderbemanning, weinig geldmiddelen en ambtelijke red tape weinig beweging in de d.m.v. studie’s en rapporten gedane voorstellen voot dit doel te merken ondanks de goede wil van het schaarse kader dat al die tijd is ingezet.
In hoofdstuk 2 wordt de wijze van aanpak die moet leiden tot een versnelde ontwikkeling van de sector beshreven. Bottom line is hierbij dat moet worden uitgegaan van het plegen van een noodzakelijke inhaalslag die ervoor moet zorgen dat de gemeenschappen in het Binnenland zo snel mogelijk (ca 5 jaren)over de nodige persoonlijke en institutionele capaciteit beschikken om hun agri-ontwikkeling op basis van de specifieke mogelijkheden van hun gebied verder zelf te continueren. Kernpunt is hierbij dat er een parastatale Stichting Agri Ontwikkeling Binnenland (SAOB) wordt ingesteld welke met een ruim mandaat en grote armslag gevrijwaard van allerhande ambetelijke hindernissen aan de slag kan gaan (vergel: zoals een produktschap voor de rijstsector b.v.)
Op basis van de in hoofdstuk 3 genoemde veronderstellingen (randvoorwaarden ) zijn in hoofdstuk 4 de activiteiten genoemd waar de SAOB zich op zal moeten richten. In het kort zijn deze o.a:
- Het defineren van een duidelijke gebiedsindeling van het werkgebied (4 ressorten)
- Het verzorgen van algemene en gebied-specifieke trainingen voor eigen kaders, kaders van NGO’s en CBO’s en overige relevante organisaties die actief zijn mbt het agri-gebeuren in het Binnenland.
- Het opzetten van demo tuinen en agri-ontwikkelingscentra op specifieke locaties.
- Het (doen) uitvoeren van relevante studies
- Het creëren van overlegstructuren op daartoe in te stellen platforms en op daartoe geeigende nivo’s
In het hoofdstuk 5 zijn de financiele aspecten van het voorgestelde program gepresenteerd. Ook is hier een voorstel geformuleerd om,ter ondersteuning van het program en tot daadwerkelijke ontwikkeling van ondernemersschap in de sector een fonds tbv de agri-ontwikkeling van het binnenland in te stellen.
In hoofdstuk 6 zijn de faktoren die de duurzaamheid van het program moeten waarborgen opgesomd. Duidelijk wordt hierbij dat overheid –met haar ondersteunende diensten-en NGO’s en CBO’s een belangrijke rol in het gebied te vervullen hebben.
Tenslotte worden in hoofdstuk 7 een schematisch overzicht gepresenteerd van de ontwikkelings-perspectieven die mede door het uitvoeren van het voorgestelde programma kunnen worden gerealiseerd.
-----------------------
The White Paper “Enhancing Sustainable Agricultural Development in the Interior, 2012 - 2016” was prepared by the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO); project number TC/SUR/3301 (1), on requested of the Ministry of Agriculture, Animal Husbandry and Fisheries (Ministry of Agriculture).
The report was completed during the period July – September 2011, but preliminary activities commenced in early June 2011. Delays at several points during the period and a mere one month consultancy period proved to be too short to complete the assignment in a timely manner.
The call for the preparation of the agricultural sector policy document and the preparation of sub-sectoral and agricultural sector issue white papers were stated in the Government Statement 2010-2015, Cross Road, “Together to Better Times”.
In April 2011 the Ministry of Agriculture presented its policy document 2010-2015 (BeleidsNota 2010-2015).

The policy document outlines broad goals and conditions and 7 main objectives. They are:
(1) To achieve and ensure food security for the entire population Suriname
(2) To guarantee the agricultural health and food safety
(3) To develop a sustainable agricultural sector
(4) To develop the agricultural sector to be the food producer and food supplier of the
Caribbean
(5) To Increase the agricultural sector contribution to the national economy
(6) To establish the institutional and infrastructural conditions for the sustainable
development of the agricultural sector
(7) To manage the preconditions and risks in implementing the agricultural policy
framework.

The agricultural policy document is considered as a roadmap of policy. The policy document also mentions that among other things action plans and specific projects for important agricultural sectors and strategic issues should be worked out in the white papers with the active involvement of stakeholders. Therefore, these white papers describe the policies and strategies for the achievement of food and agriculture production, the development of the various products, sub-sectors and issues and the cost involved.

To involve stakeholders, the Ministry of Agriculture with support of all consultants organized during June - July 2011 a series of sub-sectoral and agriculture issue workshops. To conclude the series of workshops a National Agricultural Conference was organized on 16 July 2011. The Conference brought together more than 300 stakeholders including Government Ministers, members of the National Assemblee, civil society, farmers organization, ngo’s, scientists, farmers and farmers organizations to discuss the preliminary findings and proposals for actions and projects to go forward and to make recommendations for the preparation of the white papers. When necessary follow-up meetings were held with stakeholders groups.

With the support of TCP/SUR 3301(1) a total of 8 white papers were prepared in Dutch. The white papers focus on the sub-sectors rice, banana, horticulture, livestock, fisheries, the interior development and documents on agribusiness, and food safety.
This white paper: “Enhancing Sustainable Agricultural Development in the Interior, 2012 - 2016” comprises (a) executive summaries in the English and Dutch language and (b) the main technical report in Dutch.
List Keywords
1.1 Socio- economic Sector (OECD) 410 Environmental protection
311 Agriculture
322 Mineral resources and mining  
1.4 Target group(s) 1. Local communities  
2.1 Production System 7. Shifting cultivation  
2.4 Food Crops Cassava (Manihot)
Rice (Oryza)  
2.5a Agro-Ecology: Thermal zone 1: Tropical  
3.1 Natural Resource Mgmt. Community-based NRM
1. Natural forest Mgmt  
3.2 Pollution-Environmental Protection 6. Pesticides & toxics  
Role Activity
Project Output project details  Schootuinen project