Google
 
 
  

Resource White Paper Agrarische Gezondheid en Voedselveiligheid
Type Policy Paper
Last update: 25/01/2018
Type: Policy Paper
Language Dutch
Year of publication: 2011
Citation: Preparation of Sub-Sector White Papers FAO Project TCP/SUR/3301. Dit beleidswitboek is onderdeel van de serie beleidswitboeken van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij. De reeks bestaat uit: Tuinbouw Rijst Bananen Visserij & aquacultuur Agribusiness Agrarische gezondheid en voedselveiligheid Landbouwontwikkeling Binnenland Veeteelt
Target countries: Suriname
Download: 425kb
Summary Het realiseren en waarborgen van de voedselzekerheid voor de totale Surinaamse bevolking en het waarborgen van de agrarische gezondheid en voedselveiligheid behoren tot de zeven beleidsdoelen van de beleidsstrategie voor de periode 2010-2015, ter ontwikkeling van de agrarische sector. In dit document komt het uit te voeren beleid, met het doel de volksgezondheid en de voedselzekerheid te waarborgen en de handel in agrarische producten te bevorderen, algemeen aan de orde.
Middels een SWOT analyse worden de sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen van de huidige voedselveiligheidssituatie besproken. De sterkten zijn:
- Ontwerpwet agrarische gezondheid en voedselveiligheid is gereed
- VKI is operationeel
- Laboratorium personeel is reeds getraind in de ISO 17025 norm
De zwakten zijn:
- Ontbreken van analyse faciliteiten tbv dier en plantgezondheid
- Ontbreken van specifieke wetten
- Ontbreken van grenscontroleposten
Kansen:
- GAP al bekend bij de producenten
- Upgraden van productiesystemen naar WTO/SPS eisen en internationale standaarden
Bedreigingen:
- Gebrek aan quarantaine faciliteiten voor ge´mporteerde dieren en planten
- Open grenzen met de buurlanden
- Geen microbiologische en residuen analyse op lokale en ge´mporteerde dierlijke en plantaardige producten

Er zijn enkele gaps en drempels om tot de verbetering van deze huidige situatie te komen.
Om de agrarische gezondheid en de veiligheid van de agrarische producten te garanderen is het van strategisch belang een competent autoriteit/instituut op te zetten. Deze autoriteit/instantie zal, in samenspraak met het Ministerie van LVV, in staat zijn toezicht te houden op de kwaliteit van agrarische producten op de lokale markt en de export en zal moeten functioneren volgens een wetgeving die geharmoniseerd is met de internationaal geldende wetten (voornamelijk de wetten geldende in de EU en de VS). Een voorstel voor de organisatie en management van deze autoriteit wordt hier even summier aangehaald. Voor het verder uitbouwen van de voedselveiligheid zijn ook laboratorium analyses, communicatie en voorlichting, erkenning van agrarische bedrijven, accreditatie van de laboratoria, dier- en plantziekten diagnostiek & monitoring en institutionele versterking van de inspectie dienst kritieke succesfactoren. Voor de uitvoering van de bovengenoemde activiteiten is de totale kosten geraamd op SRD 27,970,000.- bijkans 9 miljoen Amerikaanse dollars.
Vanwege de genoemde bedreigingen en kansen zal de totale Surinaamse bevolking er baat bij hebben dat de geplande projecten voor de tot stand koming van deze succesfactoren, zo spoedig mogelijk van start gaan. Het Ministerie streeft ernaar de projecten binnen de periode 2010 ľ 2013 uit te voeren en de resultaten middels meetbare prestatie-indicatoren te kunnen waarnemen.
List Keywords
1.1 Socio- economic Sector (OECD) 311 Agriculture
120 Health  
1.2 Institutional dimension Policy Development
Legislation & law enforcement  
2.2 Production Chain 8. Quality Control
9. Consumption/Product Use  
2.3 Commodity group Fishery products
Food crops