Google
 
 
  

Resource White paper Visserij
Type Policy Paper
Last update: 25/01/2018
Type: Policy Paper
Language Dutch
Year of publication: 2011
Citation: Preparation of Sub-Sector White Papers FAO Project TCP/SUR/3301. Dit beleidswitboek is onderdeel van de serie beleidswitboeken van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij. De reeks bestaat uit: Tuinbouw Rijst Bananen Visserij & aquacultuur Agribusiness Agrarische gezondheid en voedselveiligheid Landbouwontwikkeling Binnenland Veeteelt.
Target countries: Suriname
Download: 400kb
Summary Het doel van de White Paper is om voor de visserij sector concreet aan te geven hoe de realisatie van de gestelde strategische doelen van het ministerie van LVV zal plaats vinden in de komende vijf jaren. De te volgen strategie bij de visserij, spitst zich toe op Het ontwikkelen van een duurzame visserij die zowel het behoud van de ecologische waarde van de natuurlijke hulpbronnen als duurzame werkgelegenheid en inkomen garandeert.

De visserijsector heeft in het afgelopen decennium een sterke ontwikkeling doorgemaakt, met name uitbreiding en diversificatie van de vloot, het aantal marktwaardige soorten en afzet markten.
Deze subsector is een belangrijke verschaffer van werkgelegenheid en inkomen.

Uit analyse is echter gebleken dat de subsector visserij kampt met een aantal dringende problemen en uitdagingen; de wetgeving is verouderd, er is geen geschreven fisheries management plan (FMP), een adequate controle en bewaking van de marine natuurlijke hulpbronnen ontbreekt, de organisatiegraad binnen de subsector is laag, en er vindt weinig waarde toevoeging plaats aan de geëxporteerde producten. Een van de voortdurende vraagstukken betreft de dominantie van buitenlanders in de sector en de tekort aan goed geschoolde hoger en technisch kader. Bovendien is er al decennia een dalende trend te constateren in de productie, vooral bij de diepzee garnaal trawl visserij. De conclusie is dat zowel de sector als het ministerie van LVV tegenover grote uitdagingen staan, op het gebied van duurzame beheer, monitoring, controle en bewaking.
In de context van de huidige benadering van visserijbeheer, betekent dit het handhaven van de ecosystemen en de biodiversiteit op een acceptabele niveau van productiviteit, zodat een optimale benutting tot in lengte van dagen kan plaatsvinden. Duurzame beheer wordt steeds meer als eis gesteld door de belangrijke exportmarkten. In dat verband is een Fisheries Management Plan (FMP) onmisbaar. De basisvoorwaarden voor implementatie van de FMPzijn: Monitoring en controle, institutionele capaciteit, wettelijke kader en onderzoek. Vooruitlopend op de implementatie van de FMP moet er worden gewerkt aan deze zaken. Goede samenwerking met belanghebbenden en overige actoren is hierbij een vereiste. In dit verband werkt het ministerie samen met diverse instanties, waaronder de bevoegde instituties en overige NGO’s, met name, de Surinam Seafood Association (SSA) en het Visserscollectief (VC).
In het kader van duurzaam beheer en voedselzekerheid moeten de volgende maatregelen worden genomen:
1 Het actualiseren en implementeren van een FMP
2 Het afronden, goedkeuren en afkondigen van de nieuwe
visserijwet
3 Het aangaan van een samenwerkingovereenkomst met het
ministerie van Defensie en het ministerie van Justitie en
Politie inzake de kustwacht en opstellen van MCS plan
4 Institutionele capaciteitsversterking van de isserijsector
gericht op zowel publieke organisaties als NGO’s
5 Upgraden van het dataverzamelingsysteem en nodige kader
voor beheer en uitvoering
6 Het continueren van activiteiten ter reductie van by-catch

De overige uitdagingen hebben te maken met de wijze waarop verdere groei en ontwikkeling tot stand kan worden gebracht binnen de visserij.
Gegeven de mondiale dalende productietrend bij visserij in het wild, wordt de ontwikkeling van de aquacultuur gezien als de grootste mogelijkheid voor verdere groei van de visserij. De andere mogelijkheden liggen in de high seas visserij en in value-adding. Hierbij is de noodzaak benadrukt van een nationale strategie en een mechanisme voor marketing en marktonderzoek. Verder wordt er aandacht gevraagd voor “domestic support measures” ten behoeve van de Surinaamse ondernemers en gericht onderwijs en training om continu te kunnen voorzien in nodige kader voor alle disciplines binnen de visserij.
List Keywords
1.1 Socio- economic Sector (OECD) 313 Fishery  
1.2 Institutional dimension Legislation & law enforcement
Policy Development  
2.3 Commodity group Fishery products