Google
 
 
  

Organisation Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Suriname / Centre for Agricultural Research in Suriname (CELOS)
Country Suriname
Last update : 30/05/2019
Address Prof. Dr. Ir. J. Ruinardlaan , Paramaribo  
Website www.celos.sr.org 
Email secretariat@celos.sr.org;agricult@celos.sr.org
Telephone +597 490128 tst 224
Fax +597 498069
Mandate Research
Scope 5. All levels
Type (Semi)-Governmental
Summary De Stichting Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Suriname (CELOS) is opgericht in 1967. Op het CELOS wordt onderzoek gedaan op het gebied van landbouw, bosbouw en beheer van natuurlijke hulpbronnen.
Description  De Stichting Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Suriname CELOS, werd in 1967 opgericht als dependance van de agrarische hogeschool van Wageningen in 1967. Met de onafhankelijkheid van Suriname in 1975 werd de stichting formeel ondergebracht bij de Anton de Kom Universiteit van Suriname en in 1976 vond de formalisering van de statuten plaats. Het CELOS heeft sinds haar oprichting, veel gepresteerd op het gebied van bosbouw en landbouw. Op het gebied van agroforestry, biodiversiteit, community forestry en NTFP’s zijn er verschillende activiteiten ontplooid o.a. in het binnenland en met inheemse en marron gemeenschappen. Aan het eind van de jaren negentig is er een hernieuwde oriëntatie geweest op het in de jaren zeventig opgezette en nu internationaal gerenommeerde CELOS Management Systeem (CMS), een houtteeltkunde en oogst systeem. Bij bosclassificatie en her-opmeting onderzoek wordt gebruik gemaakt van expertise op het gebied van GIS- en Remote Sensing technieken. Er vindt onderzoek plaats naar geïntegreerde landbouw, gericht op de mogelijkheden voor gemechaniseerde teelt, agrarische verwerking en bestrijding van ziekten en plagen. In het kader van dienstverlening worden er ook laboratorium diensten verleend op het gebied van bodem- en plantanalyses, gewasbescherming, microbiologische analyses, weefselkweek en houttechnologie, naast het vanouds produceren van “op maat gesneden” geografische kaarten m.b.v. GIS- en Remote Sensing.

De multi-disciplinaire aanpak door het instituut bij het verrichten van onderzoek en de geleverde diensten is een van haar sterkten en maakt dat dit instituut CELOS veelzijdig en in de regio uniek is.

MISSIE
Het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Suriname (CELOS) is hét wetenschappelijk instituut dat voorziet in toonaangevend en multidisciplinair onderzoek, onderwijs en diensten in de agrarische en bosbouwsector ten behoeve van de ontwikkeling van Suriname.

VISIE
CELOS zal zich ontwikkelen tot een regionaal en internationaal gerenommeerd en gecertificeerd kennisontwikkelingsinstituut. Ons gemotiveerd en professioneel team bereikt dit door excellentie in wetenschappelijk onderzoek, ontwikkeling en innovatie van duurzame productie- en beheerssystemen voor de agrarische en bosbouwsector.

De organsiatie structuur:
http://www.celos.sr.org/over-ons/de-organisatie-structuur


De afdeling Agrarische Productie heeft voor wat betreft onderzoek als prioriteit het bestuderen van teelttechnieken die minimaal milieubelastend zijn bij de teelt van wortelgewassen, graangewassen en leguminosen, met voordelen voor verschillende agrarische regio’s. De afdeling is hoofdzakelijk verantwoordelijk voor leveren van resultaten ten behoeve van het verhogen van agro-productie, voedselzekerheid en voedselveiligheid en heeft expertise op het gebied van gemechaniseerde teeltsystemen en plant genetische hulpbronnen. De afdeling schenkt o.a. aandacht aan het beschrijven van de lokaal voorkomende en nieuw geïmporteerde variëteiten van landbouwgewassen (agrobiodiversiteit) en het verkrijgen van voldoende en zuiver plantmateriaal.

Het onderzoek focust zich op vijf doelstellingen:
1. Beschikbaarheid van genetisch materiaal van interessante gewassen voor de ontwikkeling van duurzame teeltsystemen voor specifieke agrarische regio’s.
2. Beheersing van snelle vermeerderingsmethoden voor de aanmaak van voldoende vegetatief plantmateriaal voor veldproeven en demonstratievelden.
3. Een database met resultaten van veldexperimenten ter evaluatie van het beschikbaar genetisch materiaal dat onderworpen wordt aan uiteenlopende teelttechnieken.
4. Ontworpen duurzame teeltsystemen voor specifieke agrarische regio’s.
5. Verslagen van naoogst bewerkingsactiviteiten en de aanzet tot productontwikkeling.

Huidige projecten:
- Cassave genenbank: Het CELOS heeft op de proefvelden te Phedra en Tijgerkreek-West een ex situ cassave veldgenenbank waarvan de fenotypische karakteriseringsdata zijn vastgelegd in een database. Deze genenbanken worden steeds weer verjongd na het verlopen van het groeiseizoen.
- Grassencollectie: Op het CELOS terrein aan de Leysweg is een collectie aangelegd met grassen en voedergewassen.
- Plantvermeerdering: We verzorgen trainingen betreffende de snelle vermeerdering van cassave en banaan.
- Cassave droge stof: Op de CELOS experimentele site Tijgerkreek West is recent, gedurende twee groeiseizoenen, het zogenaamd cassave droge stof veldexperiment uitgevoerd. De vergaarde data worden nu onderworpen aan analyse.
- Teeltsystemen: We hebben een beeld ontwikkeld van de elementen die we wensen op te nemen in een duurzaam teeltsysteem voor potentieel interessante agrarische regio’s: een agrosilvipastoraal systeem.
- Postharvest behandelingen en productontwikkeling: Een aanvang is gemaakt met het onderzoek naar de mogelijkheden om cassave plantendelen (loof en wortels) te verwerken en deze te gebruiken als componenten voor voeders.


De afdeling Bosmanagement doet voornamelijk toegepast onderzoek naar systemen, methoden en technieken van beheer, bescherming en duurzaam gebruik van bos- en andere (semi) natuurlijke gebieden en naar benutting van producten en diensten voortkomend uit deze gebieden.

Onderzoeksprioriteiten en Thematische gebieden:
- Klimaatsverandering (REDD+)
- Bos en Menselijk Welzijn
- Agroforestry: Agroforestry technieken, Verbeterde slash and burn systemen, Marktontwikkeling en productontwikkeling, Traditionele agrarische systemen rurale gemeenschappen
- Biodiversiteit: Aquatische ecosystemen, Antropogene effecten op biodiversiteit, Agrobiodiversiteit
- Duurzaam Bosbeheer: CELOS Management Systeem, Bomenteelt, Rehabilitatie, NTFP’s

Huidige projecten:
- GEF Marchallkreek project
Het doel van het project is het aanleggen van een pilot boomaanplant in het tot secundair vegetatie verworden bosgebied van Marchallkreek met voor de bevolking commercieel interessante soorten in een agroforestry systeem en het onderzoeken van de sociaaleconomische en milieu effecten waaronder voor koolstofvastlegging.
- FAO project “Ensuring Long-Term Productivity of Lowland Tropical Forests in the Caribbean”
In februari 2016 is het CELOS van start gegaan met de uitvoering van dit onderzoeksproject voor duurzaam gebruik van eerder uitgekapt bos. Voor het verzamelen van informatie is het CELOS een samenwerking aangegaan met drie houtconcessionarissen. In totaal is ca 300 ha aan bos nauwkeurig opgenomen. De toe te passen houtteeltkundige maatregelen bestaan uit een zuivering van het bos: ongewenste bomen worden verwijderd, met als gevolg vergroting van de groeiruimte van de in de toekomst te oogsten bomen.
- GCCA project “ Participatory mapping, ecosystem service assessment, and resilience against climate change “
In mei 2017 is het 18 maanden durend project ‘Participatieve kartering, assessment van ecosysteem diensten, en veerkracht tegen klimaatverandering’ ondertekend tussen de financierder UNDP – Global Climate Change Alliance + en de uitvoerder Tropenbos International (TBI) Suriname. Het CELOS is project partner en het project wordt uitgevoerd ten behoeve van het dorp Pikin Slee. Onderdelen van het project zijn: uitvoering Multidisciplinary landscape assessment en opzetten lokale activiteit in “ climate smart agriculture”


De afdeling NARENA. NARENA staat voor Natural Resources and Environmental Assessment. De afdeling werd geïnitieerd n.a.v. een uniek project waarbij een van de doelstellingen was het vergaren van data en het opdelen van Suriname in eco-regionen. De afdeling is gespecialiseerd in het gebruik van Geografische Informatie systemen (GIS) en het toepassen van Remote Sensing voor het bestuderen van de natuurlijke hulpbronnen van Suriname. De afdeling heeft als algemeen doel het bevorderen van ruimtelijke afstemming tussen menselijke activiteiten, behoeften en welzijn op gemeenschapsniveau. Enkele specifieke doelen zijn:1) het ontwikkelen en toepassen van GIS/RS technieken ten behoeve van duurzame bosbouw en agrarisch landgebruik, 2) het uitvoeren van ruimtelijke analysen van hernieuwbare natuurlijke hulpbronnen, en 3) dienstverlening aan de Surinaamse gemeenschap door middel van het produceren van kaartmateriaal (hetzij basis kaarten of op aanvraag) en het verzorgen van GIS, RS en GPS trainingen.

Huidige projecten:
- Introducing Land-Use Planning tools to Reduce Climate Change Vulnerability in Marowijne. Het doel van dit project is het ontwikkelen van een duurzaam landgebruiksplan voor vijf dorpen gelegen langs de Cottica rivier in Moengo, Marowijne. Dit om het aanpassingsvermogen en de veerkracht tegen klimaatverandering in deze gemeenschappen te vergroten. Het doel zal bereikt worden door het vergroten van de bewustwording en het opbouwen van technische capaciteit op zowel gemeenschapsniveau als professionele niveau.
- Krapa project. Het ontwikkelen van een RS methodiek voor het identificeren van het voorkomen van Krapa bomen ( Carapa Guianensis)in de omgeving van Apoera m.b.v. hoge resolutie luchtfoto’s verzameld met een drone. Dit project wordt uitgevoerd om de concentratie van dit bos in kaart te brengen als input voor het vaststellen van de economische potentie van dit bos.
- Onderzoek naar de toepassing van radar remote sensing ten behoeve van duurzaam gebruik van het tropisch regenbos.


The Center for Agricultural Research in Suriname, CELOS, was established in 1967 as a branch of the agricultural college of Wageningen, the Netherlands in 1967. With the independence of Suriname in 1975 the foundation was formally placed under the umbrella of the Anton de Kom University of Suriname, followed by the formalization of the statutes in 1967. Since its inception CELOS has achieved a lot in the field of forestry and agriculture. In the field of agroforestry, biodiversity, community forestry and Non-timber Forest Products (NTFPs), various activities have been developed, among others in the interior and with indigenous and maroon communities. At the end of the nineties there was a renewed orientation to the CELOS Management System (CMS), a wood cultivation and harvesting system, set up in the 1970s and now internationally renowned and implemented. In forest classification and re-measurement research, expertise is used in the field of GIS and Remote Sensing techniques. Research is being conducted into integrated agriculture, focusing on the possibilities for mechanized cultivation, agricultural processing and the control of diseases and pests. Laboratory services are also provided in soil and plant analyses, crop protection, microbiological analyses, tissue culture and wood technology, in addition to the traditional production of “tailor-made” geographical maps with the aid of GIS and Remote Sensing.

The institute’s multi-disciplinary approach to conducting research and the services provided is one of its strengths and makes the CELOS institute unique and unique in the region.

MISSION
The Center for agricultural Research in Suriname (CELOS) is the scientific institute that provides leading and multidisciplinary research, education and services in the agricultural and forestry sector for the development of Suriname.

VISION
CELOS will develop into a regionally and internationally renowned and certified knowledge development institute. Our motivated and professional team achieves this through excellence in scientific research, development and innovation of sustainable production and management systems for the agricultural and forestry sector.

The organization structure:
http://www.celos.sr.org/en/over-ons/de-organisatie-structuur/


The Agricultural Production. As far as research is concerned, the Agricultural Production department studies cultivation techniques with minimal harmful impact to the environment in the cultivation of root crops, cereals and legumes, with benefits for various agricultural regions. The department is mainly responsible for delivering results for increasing agro-production, food security and food safety and has expertise in the field of mechanized cropping systems and plant genetic resources.The department pays attention to, among other things, describing the locally occurring and newly imported varieties of agricultural crops (agro-biodiversity) and obtaining sufficient and pure plant material.

The research focuses on five objectives:
1. Availability of genetic material from interesting crops for the development of sustainable cultivation systemsfor specific agricultural regions.
2. Be proficient in rapid propagation methods for the production of sufficient vegetative plant material forfield trials and demonstration fields.
3. Development of a database with results from field experiments to evaluate the available genetic material that is subjected to a variety of cultivation techniques.
4. Design sustainable cultivation systems for specific agricultural regions.
5. Reports of post-harvest processing activities and the start of product development.

Recent Projects:
- Cassava gene bank: On the test fields at Phedra and Tijgerkreek-West, CELOS has an ex-situ cassava field gene bank whose phenotypic characterization data are recorded in a database. These gene banks are continuously rejuvenated at the end of the growing season.
- Grass collection: On the CELOS site at the Leysweg a collection has been laid out with grasses.
- Plant propagation: We provide training on the rapid multiplication of cassava and banana.
- Cassava dry matter: On the CELOS experimental site Tijgerkreek West, the so-called cassava dry matter field experiment was recently carried out during two growing seasons. The collected data are being analyzed.
- Cultivation systems: We have developed a profile of the elements that we wish to include in a sustainable cultivation system for potentially interesting.
agricultural regions: an agrosilvipastoral system
- Post-harvest treatments and product development: A start has been made with research into the possibilities to process cassava plant parts and to use these as components for feeds.


The Forest Management department mainly conducts applied research into systems, methods and techniques for the management, protection and sustainable use of forest and other (semi) natural areas and for the utilization of products and services originating from these areas.

Research priorities and Thematic areas:
Climate change (REDD +)
- Forest and Human Well-being
- Agroforestry
- Agroforestry techniques: Improved slash and burn systems, Market development and product development,
Traditional agricultural systems rural communities
- Biodiversity: Aquatic ecosystems,Anthropogenic effects on biodiversity, Agrobiodiversity
Sustainable forest management:CELOS Management System, Tree cultivation, Rehabilitation, NTFPs

Current projects:
- GEF Marchallkreek project.
The aim of the project is to create a pilot tree planting in the forest area of Marchallkreek which has become a secondary vegetation, with commercially interesting species in an agroforestry system and research into the socio-economic and environmental effects, including carbon sequestration.
- FAO project “Ensuring Long-Term Productivity of Lowland Tropical Forests in the Caribbean”.
In February 2016, CELOS started the implementation of this research project for the sustainable use of previously harvested forest. For the data collection, CELOS has entered into a partnership with three timber concessionaires. In total, approximately 300ha of forest have been accurately recorded. The forestry measures to be applied consist of a purification of the forest: undesirable trees are removed, resulting in an increase in the growth space of the trees to be harvested in the future.
- GCCA project “Participatory mapping, ecosystem service assessment, and resilience against climate change”.
In May 2017, the 18-month project ‘Participatory mapping, assessment of ecosystem services, and resilience to climate change’ was signed between the UNDP – Global Climate Change Alliance + and the executer-Tropenbos International (TBI) Suriname, who is in charge of this project. The Center for Agricultural Research in Suriname (CELOS) is a project partner and the project is being carried out for the village of Pikin Slee.
Components of the project are: implementation of Multidisciplinary landscape assessment and setting up local activity in climate smart agriculture.


The department of NARENA. NARENA stands for Natural Resources and Environmental Assessment. The department was initiated on the basis of a unique project in which one of the objectives was to collect data and divide Suriname into eco-regions. The department specializes in the use of Geographic Information Systems (GIS) and the application of Remote Sensing (RS) for studying the natural resources of Suriname. The department’s general aim is to promote spatial coordination between human activities, needs and well-being at community level. Some specific goals are: 1) developing and applying GIS / RS techniques for sustainable forestry and agricultural land use, 2) carrying out spatial analyses of renewable natural resources, and 3) providing services to the Surinamese community through the production of map material (either basic maps or on request) and providing GIS, RS and GPS training.

Current projects:
-Introducing Land-Use Planning tools to Reduce Climate Change Vulnerability in Marowijne. The aim of this project is to develop a sustainable land use plan for five villages located along the Cottica river in Moengo, Marowijne. This is to increase the adaptability and resilience to climate change in these communities. The goal will be achieved by raising awareness and building technical capacity at both community and professional level.
- Carapa project. The development of an RS method for identifying the occurrence of carapa trees (Carapa Guianensis) in the Apoera area with respect to high resolution aerial photos collected with a drone. This project is being carried out to map the concentration of this forest as input for determining the economic potential of this forest.
- Research on the use of radar remote sensing for the sustainable use of the tropical rain forest.
1.1 Socio- economic Sector (OECD) 110 Education
311 Agriculture
312 Forestry
410 Environmental protection
43040 Rural Development
430xx Climate Change Adaptation
1.3 Natural dimension Genetic Resources
Land/Soils
1.4 Target group(s) 1. Local communities
4. Research community
5. Decision makers/Policymakers
6. General public/Opinion makers
2.1 Production System 2. Mixed cropping system
3. Crop- Livestock system
4. Tree- Crop system (agro-forestry)
7. Shifting cultivation
Irrigated system
Rainfed system
2.2 Production Chain 2. Production & Management
3. Pest & Disease Control
4. Harvesting
2.3 Commodity group Food crops
Forages
Forest Products
2.4 Food Crops Banana/Plantain (Musa)
Cassava (Manihot)
Rice (Oryza)
Sweet Potato (Ipomoea)
Yams (Dioscorea)
2.5a Agro-Ecology: Thermal zone 1: Tropical
2.5b Agro-ecology: Altitude zone Lowlands
2.5c Agro-Ecology: Moisture zone 3. Humid
3.1 Natural Resource Mgmt. 1. Natural forest Mgmt
5. Coastal Zone mgmt
Community-based NRM
Conservation & Biodiversity
3.2 Pollution-Environmental Protection 3. Ecosystems
5.1 Sustainability Issues 5. Technology
6. Services
7. Content (Development)
7.1 Suriname-Districts Brokopondo
Marowijne
Para
Paramaribo
Saramacca
Sipaliwini
Organisation hiërarchie (subunits)
Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Suriname / Centre for Agricultural Research in Suriname
CELOS Agriculture Department
Relation Organisation Country
Member of Network organisation details Food & Nutrition Security-Suriname netwerk Suriname
Role Type gdfg Title Available
Author Organisation Extension leaflet, brochure, policy brief or poster output details Samenvatting strategisch beleidsplan CELOS 2018 - 2022 197kb