Google
 
 
  

Organisation Min RGB-Onderdirectoraat Ruimtelijke Ordening (ODRO)
Country Suriname
Last update : 07/02/2019
Address Cornelisjongbawstraat 12-14 , Paramaribo  
Email kadirbaksramon@gmail.com
Telephone 470700
Mandate Public admin./legislation/ Policy develo
Scope 3. National
Summary Deugdelijke ruimte ordeningsbeleid met verantwoodelijkheid van het grondgebruik
Description  Missie:
Aansturen op een duurzame ontwikkeling van het land en bijdragen aan het creeren van een gepaste omgeving voor de mens, gericht op het ordenen van ruimtegebruiksvormen van de grond, natuur-cultuurlandschappen door ruimelijke planvorming

Visie: Door middel van een deugelijk ruimtelijk ordeningbeleid met verantwoordelijkheid en integriteit bijdragen aan de uitvoering van de taken van het ministerie op regionaal en nationaal niveau o.m. samenwerking met de overheid, burgers en initiatiefnemers.

Doelstelling: De zorg voor een goede ruimtelijke ordening van het grondgebruik in het kader van regionale en nationale planning, zodat de maximale rendement van de verschillende ruimtegebruiksvormen mogelijk wordt, welke op een optimale wijze dienstbaar wordt gemaakt aan de materiele, sociale en culturele behoeften en aan het welzijn en welvaart van de bevolking.

Taaksteling:
- het zorgdragen voor een goede ruimtelijke ordeningsbeleid,afgestemd op het ontwikkelingsprogramma van de regering, dat als richting dient voor de uitvoering van de taken van het ministerie inzake ruimtelijke ordening, gronduitgifte en bodembestemming alsook bosbestemming met flora en fauna.
- het creeren van een ruimtelijke informatiesysteem voor het inventarisseren, verzamelen, digitaliseren, verwerken en bijhouden van ruimtelijke data.
- het verkrijgen van overzicht en inzicht in de huidige ruimelijke steuctuur, de ordes c.q. wanorde daarin en van vigerende, al niet dan gewenste processen;
- het ruimetlijke ontwikkelen van gebieden d.m.v. het uitvoeren van ruimtelijke economische analyse en data verwerking, het identificeren van geprioriteerde thema's waaronder de meest geschikte loacaties voor huisvesting, industriele parken, agrarische bedrijvigheden, verzorgende instellingen, de hoofdinfrastructuur, tezamen componenten die de gewenste ruimetelijke hoofdstructuur gestalte geven;
- het produceren van thematische kaarten op verschillende schaalniveua en
- het bewaken van de ruimtelijke kwaliteit middels regels van o.a. het ruimelijk ordeningsrecht.
Relation Organisation Country
Member of Network organisation details Food & Nutrition Security-Suriname netwerk Suriname