Google
 
 
  

Organisation Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond -en Bosbeheer (Min-RGB)
Country Suriname
Last update : 06/11/2018
Address Cornelisjongbaw str 12-14 , Cornelisjongbaw str 12-14 , Paramaribo  
Website www.gov.sr/ministerie-van-rgb.aspx 
Email sec-min@rgb.gov.sr
Telephone 470700/ 470701
Mandate Public admin./legislation/ Policy develo
Scope 3. National
Type (Semi)-Governmental
Summary Het Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond en Bosbeheer is verantwoordelijk voor gronduitgifte, maar ook bijvoorbeeld het beheer van natuurparken, jachtopzieners en zonering.
Description  Het Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer is ingesteld bij Staatsbesluit van 6 september 2005 no. 94 en is belast met de volgende bijzondere taken als volgt omschreven:
De zorg voor:
a. een deugdelijke ruimtelijke ordening, het een en ander in samenspraak met o.a.het Ministerie van Regionale Ontwikkeling, het Ministerie van Openbare Werken (thans OWT&C ), het Ministerie van Planning en Ontwikkelingssamenwerking ( versta hieronder de instantie waaronder het Planbureau ressorteert) en het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen.

b. de topografie, de cartografie, de geodesie en het bodemonderzoek en de bodemkartering;

c. de bodembestemming, waar nodig in interdepartementaal verband;

d. een richtige gronduitgifte, het een en ander in samenwerkin met de daarvoor in aanmerking komende ministeries, waar nodig in interdepartementaal verband;

e. het kadaster en de openbare registers ten hypotheekkantore (thans GLIS kantoor);

f. de controle op het rechtmatig en doelmatig gebruik van toegewezen gronden, waar nodig in interdepartementaal verband;

g. de controle op de naleving van regels en voorschriften met betrekking tot de geodesie;

h. de inventarisatie, exploratie, optimale exploitatie en het beheer van de hulpbron bos, de flora en fauna;

i. een verantwoord natuurbeheer en natuurbescherming;

j. controle op de naleving van regels en voorschriften met betrekking tot de productie va hout en houtproducten, de flora en fauna.

Dit ministerie is tevens belast met de zorg voor alle direct of indirect met de in het voorgaande lid genoemde aangelegenheden in verband staande onderwerpen, voor zover niet bijzonderlijk aan een ministerie opgedragen.
Relation Organisation Country
Member of Network organisation details Food & Nutrition Security-Suriname netwerk Suriname
Person Function(s) Country
person details Miss. Madhvi Bahadoersingh (FNS-Suriname, Min-RGB) (Staff) member Suriname
person details Mr. Sohrabali Kadirbaks (FNS-Suriname, Min-RGB) Head of Department Suriname